Province
hero

Tỉnh thành Việt Nam

API HTTP cho phép lấy danh sách tỉnh thành, quận huyện, phường xã Việt Nam. Một ứng dụng của thư viện VietnamProvinces.

Ví dụ với HTTPie:

Liệt kê:

http -v https://provinces.open-api.vn/api/ depth==2

Request:

GET /api/?depth=2 HTTP/1.1
Host: provinces.open-api.vn

Response:

HTTP/1.1 200 OK
Connection: keep-alive
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked

[
 {
  "name": "Thành phố Hà Nội",
  "code": 1,
  "division_type": "thành phố trung ương",
  "phone_code": 24,
  "codename": "thanh_pho_ha_noi",
  "districts": [
   {
    "name": "Quận Ba Đình",
    "code": 1,
    "codename": "quan_ba_dinh",
    "division_type": "quận",
    "province_code": 1,
    "wards": null
   },
   {
    "name": "Quận Hoàn Kiếm",
    "code": 2,
    "codename": "quan_hoan_kiem",
    "division_type": "quận",
    "province_code": 1,
    "wards": null
   },
   ...
  ]
 },
 ...
]

Tìm kiếm:

http -v https://provinces.open-api.vn/api/d/search/ q==Y

Request:

GET /api/d/search/?q=Y HTTP/1.1
Host: provinces.open-api.vn

Response:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
content-length: 71

[
  {
    "name": "Huyện Ý Yên",
    "code": 360,
    "matches": {
      "y": [6, 7]
    },
    "score": 6
  }
]