Province
hero

Tỉnh thành Việt Nam

API HTTP cho phép lấy danh sách tỉnh thành, quận huyện, phường xã Việt Nam. Một ứng dụng của thư viện VietnamProvinces.

Lưu ý: Vì thiếu chi phí duy trì cơ sở hạ tầng, vui lòng không lạm dụng tham số depth=3.

Ví dụ với HTTPie:

Liệt kê:

http -v https://provinces.open-api.vn/api/ depth==2

Request:

GET /api/?depth=2 HTTP/1.1
Host: provinces.open-api.vn

Response:

HTTP/1.1 200 OK
Connection: keep-alive
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked

[
 {
  "name": "Thành phố Hà Nội",
  "code": 1,
  "division_type": "thành phố trung ương",
  "phone_code": 24,
  "codename": "thanh_pho_ha_noi",
  "districts": [
   {
    "name": "Quận Ba Đình",
    "code": 1,
    "codename": "quan_ba_dinh",
    "division_type": "quận",
    "province_code": 1,
    "wards": null
   },
   {
    "name": "Quận Hoàn Kiếm",
    "code": 2,
    "codename": "quan_hoan_kiem",
    "division_type": "quận",
    "province_code": 1,
    "wards": null
   },
   ...
  ]
 },
 ...
]

Tìm kiếm:

http -v https://provinces.open-api.vn/api/d/search/ q==Y

Request:

GET /api/d/search/?q=Y HTTP/1.1
Host: provinces.open-api.vn

Response:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
content-length: 71

[
  {
    "name": "Huyện Ý Yên",
    "code": 360,
    "matches": {
      "y": [6, 7]
    },
    "score": 6
  }
]