Province

Ví dụ

Python

Ứng dụng Python nên dùng thư viện VietnamProvinces hơn là API này.

JavaScript (ở backend-end)

Với back-end, sử dụng API này thì không hiệu quả lắm (do độ trễ của việc gọi API từ xa). Tuy nhiên, có thể trong tương lai dự án VietnamProvinces sẽ được dùng để sinh code cho TypeScript và sẽ có một bản port cho JS ở back-end.

Mẹo: Bạn có thể lấy dữ liệu dạng JSON bằng cách lưu lại nội dung trả về của API.

JavaScript (ở front-end)

Xem code qua chức năng "View Page Source" của trình duyệt, hoặc trên kho GitHub. Code được viết bằng ngôn ngữ JavaScript:

VueJS (front-end)

Code: hongquan/vn-provinces-vue-demo

Demo: vn-provinces-vue-demo.netlify.app

Ứng dụng mẫu này được cố ý triển khai trên trang khác để kiểm tra CORS.